استغفار
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله در مورد استغفار پیامبر ص بررسی مختصری انجام شده است. این مقاله مدخل دانشنامه پیامبر اعظم بوده لذا سبک نوشتاری آن خاص میباشد.