مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:مفتاح
پست الکترونیک:mohamad.meftah@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول